سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

گرد پای خمر خواهم کرد دور

هم چو گرد قطب دوران جدیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - گرد پای خمر خواهم کرد دور

'vn \hd olv o,hil ;vn n,v

il ], 'vn rxf n,vhk [ndتعداد ابیات منتشر شده : 412888