سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

با خرد گفتم بگویم سر جام

بانگ بر من زد چه خواهی گفت هیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - با خرد گفتم بگویم سر جام

fh ovn 'tjl f',dl sv [hl

fhk' fv lk cn ]i o,hid 'tj idتعداد ابیات منتشر شده : 407811