سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

خوشا گر دست دادی پای بوسش

ندانم تا چنین افتد قضاییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - خوشا گر دست دادی پای بوسش

o,ah 'v nsj nhnd \hd f,sa

knhkl jh ]kdk htjn rqhddتعداد ابیات منتشر شده : 407782