سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

نه خانه خانه ی خیلِ خیالِ طلعتِ توست

به فضل خود چه شود خانه گر بیاراییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - نه خانه خانه ی خیلِ خیالِ طلعتِ توست

ki ohki ohki d odgِ odhgِ xgujِ j,sj

fi tqg o,n ]i a,n ohki 'v fdhvhddتعداد ابیات منتشر شده : 407797