سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

باری الحاصل نگینِ مُهرِ وحدت امرِ اوست

باری القصّه زمینِ معرفت در ضبط ماستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - باری الحاصل نگینِ مُهرِ وحدت امرِ اوست

fhvd hgphwg k'dkِ lُivِ ,pnj hlvِ h,sj

fhvd hgrwّi cldkِ luvtj nv qfx lhsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165