سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

روشن است اینک دلیلی روشن است

جانِ یاران است و یارِ جانی استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - روشن است اینک دلیلی روشن است

v,ak hsj hdk; ngdgd v,ak hsj

[hkِ dhvhk hsj , dhvِ [hkd hsj


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727