سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

هنوز دیده ی معنی نکرده بودم باز

که گوش جان من آوازه ی تو بشنوده ستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - هنوز دیده ی معنی نکرده بودم باز

ik,c ndni d lukd k;vni f,nl fhc

;i ',a [hk lk H,hci d j, fak,ni sj


 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334748