سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

بباید ساختن با روزگارم

اگرچه روزگارم هست ناسازآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - بباید ساختن با روزگارم

ffhdn shojk fh v,c'hvl

h'v]i v,c'hvl isj khshcتعداد ابیات منتشر شده : 206498