سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

من نکنم شکر خداوند را

پس رویِ پیش روانِ جهولآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - من نکنم شکر خداوند را

lk k;kl a;v onh,kn vh

\s v,dِ \da v,hkِ [i,gتعداد ابیات منتشر شده : 292227