سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

ز دست هجر تو خوردم هزار شربت تلخ

لبت به بوسه شیرین کند مگر دهنمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - ز دست هجر تو خوردم هزار شربت تلخ

c nsj i[v j, o,vnl ichv avfj jgo

gfj fi f,si advdk ;kn l'v niklتعداد ابیات منتشر شده : 288224