سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

به روی دوست درست است اعتقاد نزاری

کجا روم چه کنم گو مباش دنیی و دینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - به روی دوست درست است اعتقاد نزاری

fi v,d n,sj nvsj hsj hujrhn kchvd

;[h v,l ]i ;kl ', lfha nkdd , ndkl


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727