سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

به احتیاط نظر می کنم ز بیم هلاک

که هم چو تشنه ی بیدا سراب می بینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - به احتیاط نظر می کنم ز بیم هلاک

fi hpjdhx kzv ld ;kl c fdl igh;

;i il ], jaki d fdnh svhf ld fdkl


 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285442