سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

منم آخر که چنین بی تو جهان می بینم

نه خیال است همانا که چنان می بینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - منم آخر که چنین بی تو جهان می بینم

lkl Hov ;i ]kdk fd j, [ihk ld fdkl

ki odhg hsj ilhkh ;i ]khk ld fdklتعداد ابیات منتشر شده : 288239