سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

گر عمر بود روزی در بزم گه وصلت

بی درد میی نوشم بی خار گلی چینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - گر عمر بود روزی در بزم گه وصلت

'v ulv f,n v,cd nv fcl 'i ,wgj

fd nvn ldd k,al fd ohv 'gd ]dkl


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561