سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

آن جا گه تو نگذاری برگردم و ننشینم

آن جا که تو فرمایی برخیزم و بنشینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - آن جا گه تو نگذاری برگردم و ننشینم

Hk [h 'i j, k'bhvd fv'vnl , kkadkl

Hk [h ;i j, tvlhdd fvodcl , fkadkl


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184