سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

گر عنف کنی عمری مستوجب آن هستم

ور لطف کنی روزی هم مستحق اینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - گر عنف کنی عمری مستوجب آن هستم

'v ukt ;kd ulvd lsj,[f Hk isjl

,v gxt ;kd v,cd il lsjpr hdkl


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419