سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

آرام دگر نمی کند بیش

در سینه دلِ ستیزه جویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - آرام دگر نمی کند بیش

Hvhl n'v kld ;kn fda

nv sdki ngِ sjdci [,dl


 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630