سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

چون قدرت او ز ماه تا ماهی است

دانستن چیزها کماهی داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - چون قدرت او ز ماه تا ماهی است

],k rnvj h, c lhi jh lhid hsj

nhksjk ]dcih ;lhid nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 373712