سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

ای گشته دلم در غم تو صد پاره

عیش و طرب از نزد رهی آوارهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - ای گشته دلم در غم تو صد پاره

hd 'aji ngl nv yl j, wn \hvi

uda , xvf hc kcn vid H,hvi

تعداد ابیات منتشر شده : 504887