سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

چون مرغ قنینه زد صلای می

با پیر مغان موافقی بایدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - چون مرغ قنینه زد صلای می

],k lvy rkdki cn wghd ld

fh \dv lyhk l,htrd fhdnتعداد ابیات منتشر شده : 251627