سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

دلم زنهاری است آنجا، در آن کوش

که باز آری دل زنهاری ای بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - دلم زنهاری است آنجا، در آن کوش

ngl ckihvd hsj Hk[h، nv Hk ;,a

;i fhc Hvd ng ckihvd hd fhnتعداد ابیات منتشر شده : 249966