سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

قول تو دانی چه بود دام فسون بود

عهد تو دانی چه بود باد هوا بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - قول تو دانی چه بود دام فسون بود

r,g j, nhkd ]i f,n nhl ts,k f,n

uin j, nhkd ]i f,n fhn i,h f,n


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586