سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

بر دوستان نکالم و بر اهلبیت نیز

بر آسمان وبالم و بر روزگار همآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - بر دوستان نکالم و بر اهلبیت نیز

fv n,sjhk k;hgl , fv higfdj kdc

fv Hslhk ,fhgl , fv v,c'hv il


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630