سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

گفتم مورز عشق بتان گرچه جور عشق

انصاف می دهم که ز انصاف خوش تر استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - گفتم مورز عشق بتان گرچه جور عشق

'tjl l,vc uar fjhk 'v]i [,v uar

hkwht ld nil ;i c hkwht o,a jv hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260