سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

خرمی در جوهر عالم نخواهی یافتن

مردمی در گوهر آدم نخواهی یافتنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - خرمی در جوهر عالم نخواهی یافتن

ovld nv [,iv uhgl ko,hid dhtjk

lvnld nv ',iv Hnl ko,hid dhtjk


 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644