سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

دایهٔ من عقل و زقه شرع و مهد انصاف بود

آخشیجان امهات و علویان آبای منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - دایهٔ من عقل و زقه شرع و مهد انصاف بود

nhdiٔ lk urg , cri avu , lin hkwht f,n

Hoad[hk hlihj , ug,dhk Hfhd lk

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474612