سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

دایهٔ من عقل و زقه شرع و مهد انصاف بود

آخشیجان امهات و علویان آبای منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - دایهٔ من عقل و زقه شرع و مهد انصاف بود

nhdiٔ lk urg , cri avu , lin hkwht f,n

Hoad[hk hlihj , ug,dhk Hfhd lkتعداد ابیات منتشر شده : 412930