سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

خسرو مشرق جلال الدین که برق خنجرش

هفت چشم چرخ خضرا برنتابد بیش از اینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - خسرو مشرق جلال الدین که برق خنجرش

osv, lavr [ghg hgndk ;i fvr ok[va

itj ]al ]vo oqvh fvkjhfn fda hc hdk


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482