سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

عشق بهین گوهری است، گوهر دل کان او

دل عجمی صورتی است عشق زبان دان اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - عشق بهین گوهری است، گوهر دل کان او

uar fidk ',ivd hsj، ',iv ng ;hk h,

ng u[ld w,vjd hsj uar cfhk nhk h,تعداد ابیات منتشر شده : 364441