سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

شمه ای از سر دل حاصل خاقانی است

کز سر آن شمه خاست جنبش ایمان اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - شمه ای از سر دل حاصل خاقانی است

ali hd hc sv ng phwg ohrhkd hsj

;c sv Hk ali ohsj [kfa hdlhk h,


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482