سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

بی آرزوی ملک به زیر گلیم فقر

کوبیم کوس بر در ایوان صبح گاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - بی آرزوی ملک به زیر گلیم فقر

fd Hvc,d lg; fi cdv 'gdl trv

;,fdl ;,s fv nv hd,hk wfp 'hiتعداد ابیات منتشر شده : 364441