سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

پردهٔ در بارگاه بادت

زان حله که هست ز آن کعبهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - پردهٔ در بارگاه بادت

\vniٔ nv fhv'hi fhnj

chk pgi ;i isj c Hk ;ufi

تعداد ابیات منتشر شده : 466260