سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

زر آب دیدی می نگر، می برده کار آب زر

ساقی به کار آب در آب محابا ریختهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - زر آب دیدی می نگر، می برده کار آب زر

cv Hf ndnd ld k'v، ld fvni ;hv Hf cv

shrd fi ;hv Hf nv Hf lphfh vdoji

تعداد ابیات منتشر شده : 510165