سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

خاک سیاه بر سر آب و هوای ری

دور از مجاوران مکارم نمای ریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - خاک سیاه بر سر آب و هوای ری

oh; sdhi fv sv Hf , i,hd vd

n,v hc l[h,vhk l;hvl klhd vdتعداد ابیات منتشر شده : 367907