سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

در خون نشسته ام که چرا خوش نشسته ام

این خواندگان خلد به دوزخ سرای ریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - در خون نشسته ام که چرا خوش نشسته ام

nv o,k kasji hl ;i ]vh o,a kasji hl

hdk o,hkn'hk ogn fi n,co svhd vdتعداد ابیات منتشر شده : 367907