سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

بر این اختصار است دیگر نجویم

معاشی که مفرد بود یا مشاعیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - بر این اختصار است دیگر نجویم

fv hdk hojwhv hsj nd'v k[,dl

luhad ;i ltvn f,n dh lahudتعداد ابیات منتشر شده : 367950