سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

آه جان فرسا اگر در سینه نشکستی مرا

اینکه جان فرسودم از آه، آسمان فرسودمیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - آه جان فرسا اگر در سینه نشکستی مرا

Hi [hk tvsh h'v nv sdki ka;sjd lvh

hdk;i [hk tvs,nl hc Hi، Hslhk tvs,nldتعداد ابیات منتشر شده : 364441