سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

خورشید گویی از نو سالار خوان او شد

کورا ز ماهی اکنون بریان تازه بینیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - خورشید گویی از نو سالار خوان او شد

o,vadn ',dd hc k, shghv o,hk h, an

;,vh c lhid h;k,k fvdhk jhci fdkdتعداد ابیات منتشر شده : 373712