سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

آن خویشی، چند گوئی آن اویم آن او

باش تا او گوید ای جان آن مائی آن ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - آن خویشی، چند گوئی آن اویم آن او

Hk o,dad، ]kn ',ئd Hk h,dl Hk h,

fha jh h, ',dn hd [hk Hk lhئd Hk lh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165