سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

من نکنم کار آب کو ببرد آب کار

صبح خرد چون دمید آب شود کار آبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - من نکنم کار آب کو ببرد آب کار

lk k;kl ;hv Hf ;, ffvn Hf ;hv

wfp ovn ],k nldn Hf a,n ;hv Hf

تعداد ابیات منتشر شده : 510165