سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

به پری و به فرشته به حور و عین و وحوش

به آدمی و به مرغ و به ماهی و به دوابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - به پری و به فرشته به حور و عین و وحوش

fi \vd , fi tvaji fi p,v , udk , ,p,a

fi Hnld , fi lvy , fi lhid , fi n,hf

 • جستجوی خاقانی در خاقانی
 • جستجوی جای خالی در همه ی آثار
 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474627