سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

قندز شب پوش او هست شب فتنه زای

صبح قیامت شده است از شب او آشکارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - قندز شب پوش او هست شب فتنه زای

rknc af \,a h, isj af tjki chd

wfp rdhlj ani hsj hc af h, Ha;hv


 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630