سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

گر چه غم فرسودهٔ دوران بدم

مرگ عز الدین مرا فرسود و بسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - گر چه غم فرسودهٔ دوران بدم

'v ]i yl tvs,niٔ n,vhk fnl

lv' uc hgndk lvh tvs,n , fs


 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی فال در حافظ
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی سخن سر به سر موبدان را بگوی در فردوسی
 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251670