سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

ماهی که شیفته است به زنجیر راهبان در

گفت از محیط دست تو به معبری ندارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - ماهی که شیفته است به زنجیر راهبان در

lhid ;i adtji hsj fi ck[dv vhifhk nv

'tj hc lpdx nsj j, fi lufvd knhvl


 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727