سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

در سایهٔ قبولت باد جهان نیارم

بر کوههٔ ثریا عقد ثری ندارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - در سایهٔ قبولت باد جهان نیارم

nv shdiٔ rf,gj fhn [ihk kdhvl

fv ;,iiٔ evdh urn evd knhvl


 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429