سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

جویم رضات شاید گر دولتی نجویم

دارم مسیح گرچه سم خری ندارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - جویم رضات شاید گر دولتی نجویم

[,dl vqhj ahdn 'v n,gjd k[,dl

nhvl lsdp 'v]i sl ovd knhvlتعداد ابیات منتشر شده : 288239