سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

شطرنجی ثنای توام قائم زمانه

کز نطع مدحت تو برون لشکری ندارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - شطرنجی ثنای توام قائم زمانه

axvk[d ekhd j,hl rhئl clhki

;c kxu lnpj j, fv,k ga;vd knhvl


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561