سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

مرغ توام مرا پر فرمان ده و بپران

کالا سزای دانهٔ تو ژاغری ندارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - مرغ توام مرا پر فرمان ده و بپران

lvy j,hl lvh \v tvlhk ni , f\vhk

;hgh schd nhkiٔ j, Vhyvd knhvlتعداد ابیات منتشر شده : 292241