سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

ای گمشده آهوی ختائی

هم ز آبخور ختات جویمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - ای گمشده آهوی ختائی

hd 'lani Hi,d ojhئd

il c Hfo,v ojhj [,dl

تعداد ابیات منتشر شده : 466260