سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

خورشید بر عمامهٔ او بر فشانده تاج

بر جیس بر رداش فدا کرده طیلسانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - خورشید بر عمامهٔ او بر فشانده تاج

o,vadn fv ulhliٔ h, fv tahkni jh[

fv [ds fv vnha tnh ;vni xdgshkتعداد ابیات منتشر شده : 367950