سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

خطهٔ شروان که نامدار به من شد

گر به خرابی رسد بقای صفاهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - خطهٔ شروان که نامدار به من شد

oxiٔ av,hk ;i khlnhv fi lk an

'v fi ovhfd vsn frhd wthihkتعداد ابیات منتشر شده : 327355